ΠΟΛ.1075/14.3.2014
ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών − Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού Κεφαλληνίας (ΦΕΚ Β' 749/26-03-2014)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).

4. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140 Α΄/20.6.2012).

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) …. μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας …(Α΄ 152).

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

7. Τη με αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653 Β΄/2013).

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1 − ΦΕΚ 222 Α΄).

10. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.

11. Την ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (ΦΕΚ 3517 Β΄).

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) «περί αναθεώρησης διατάξεων του Ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄).

13. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄) «περί εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως ισχύει.

15. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του Νομού Κεφαλληνίας, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014.

16. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄), όπως ισχύει, στα πρατήρια υγρών καυσίμων του Νομού Κεφαλληνίας παρατείνεται μέχρι την 31.12.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ